Katastrální mapa

Katastrální mapa

Katastrální mapa

Katastrální mapa se využívá:

 • pro zjištění umístění pozemku v území,
 • jako podklad pro územní a stavební řízení, pro řízení o vyvlastnění pozemku, pro řízení o vydání povolení k využívání přírodního léčivého zdroje apod.

Katastrální mapa obsahuje:

 • polohopis (hranice katastrálních území, hranice územních správních jednotek, státní hranice, hranice chráněných území a ochranných pásem, hranice nemovitostí a další prvky polohopisu),
 • popis (uvnitř mapového rámu čísla bodů polohového bodového pole, čísla hraničních znaků na státní hranici, místní a pomístní názvosloví a označení parcel parcelními čísly a mapovými značkami, vně mapového rámu mimorámové údaje, kterými u analogové mapy jsou název Katastrální mapa, označení mapového listu a údaje o jeho poloze ve správním členění státu, údaje o souřadnicovém systému, měřítko, označení sousedních mapových listů, údaje o vzniku katastrální mapy, tirážní údaje a okrajové náčrtky; u digitální mapy jsou tyto údaje obsaženy v jejích metadatech),
 • body polohových bodových polí (jen mapy v S-JTSK).  

Zvláštním prvkem polohopisu digitální mapy v S-JTSK jsou hranice rozsahu věcného břemene k části pozemku.

Situační výkresy

Katastrální mapa a vypsané prvky jsou podkladem pro tyto situační výkresy:

Katastrální situační výkres

 • zákres stavebního pozemku a navrhované stavby,
 • vyznačení vazeb a vlivů na okolí.

Koordinační situační výkres

 • hranice pozemků, parcelní čísla.

Příklad katastrální mapy

Kde získat katastrální mapu?

Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) poskytuje zdarma mapové podklady ve formátech

Na stránkách ČÚZK je možné stahovat mapové podklady také ve formátech .shp, .vfk a .vkm.

Na výše uvedených odkazech se ve složce ku nachází seznam digitalizovaných území. Pro stažení stačí kliknout na jméno území.

Seznam katastrálních území

V případě, že nenajdete vámi hledané území v tomto seznamu, je s největší pravděpodobností jisté, že území není ještě zdigitalizované a budete tedy muset katastrální mapu tvořit „postaru“.

Jak převést katastrální mapu do DWG?

 1. Stáhněte si vektorovou verzi katastrální mapy jako DGN soubor z services.cuzk.cz/dgn.
 2. Staženou složku extrahujte (rozbalte).
 3. Otevřete si nový nový výkres v AutoCADu.
 4. Zadejte příkaz IMPORT (popř. DGNIMPORT) a poté importuje stažený soubor (příkaz najdete na kartě Vložit).
 5. Po výběru DGN souboru a potvrzení můžete upravit nastavení importu DGN.
  • Jako hlavní převáděné jednotky ponechte nastaveny metry.
  • Importovat lze buď od nového nebo aktuálně otevřeného výkresu. Nastavení importu DGN
 6. Nastavte si souřadný systém (USS) na globální.
 7. Po dokončení importu uložte soubor jako DWG.

Importoval jsme DGN, ale mapu nevidím
Pokud se vám mapa nezobrazuje, zkuste dvakrát poklepat kolečkem myši, a tedy získat zoom maximálně. Poté by se měla mapa objevit.

Proč používat DGN namísto DXF?
Soubory DGN obsahují hladiny, které jsou popsány, což ulehčuje orientaci ve výkresu mapy. DXF po otevřené též obsahuje hladiny, ale tyto jsou popsány čísly. Seznam hladin z importovaného DGN

Nastavení DXF
Pokud pro katastrální mapu používáte DXF soubory, které přeukládáte do DWG, je potřeba v nastavení jednotek měřítka pro vložení (příkaz _UNITS) nastavit metry. Nastavení jednotek u měřítka pro vložení

Mapování hladin
Při importu DGN lze mapování hladin, tzn., je možné nastavit, do jakých hladin v DWG se převedou hladiny z DGN. Nastavení mapování lze nastavit jednou a uložit si jej i pro příští import.

Další metody získání mapy Katastrální mapy lze získat i pomocí aplikací třetích stran, které umožňují import přímo do programů AutoCAD, ArchiCAD Revit, aj.

Seznam aplikací podporujících import katastru:

Zásady a doporučení

Důležité je mít na paměti, ve výkresu situace se jako jednotková délka používá metr. Je doporučeno nastavit jednotky na metry. Jednotky pro měřítko vloženého obsahu nastavíme též na metry.

Katastrální mapu doporučujeme podkládat do situačních výkresů jako externí referenci.

Mapový podklad katastrální mapy se vloží do souřadnic JTSK a je tedy nutné dodržet tyto zásady:

 • Nikdy neupravujte velikost mapy měřítkem. Mapu vždy ponechte v měřítku 1:1 a na úpravu měřítka použijte tisk přes rozvržení.
 • Nikdy mapu neposunujte.
 • Nikdy mapu neotáčejte.

Zdroje